จังหวัดปัตตานี โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

      

จังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก และสนองงานคณะสงฆ์ เพื่อต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีพระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ และคณะกรรมการ ให้ความเมตตาเดินทางลงตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในพื้นที่บ้านโคกหมัก หมู่ ๒ ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอหนองจิก ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ณ วัดโคกสมานประชาราม หมู่ ๒ บ้านโคกหมัก ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 73,161