จังหวัดปัตตานี ตรวจประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” (หนใต้)

    

จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการชำนาญการ นายสรายุทธิ์ ชูชนะ นักวิชาการชำนาญการ นางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ นักวิชาการชำนาญการ และนายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการชำนาญการ จัดประชุมรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินการดำเนินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” (หนใต้) ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี นำโดยพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ พระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี , คณะทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านนางโอ นำโดยพระครูนิมิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน เจ้าอาวาสวัดบุพพนิมิต , สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหนใต้ ร่วมด้วยว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอแม่ลาน กำนันตำบลแม่ลาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านนางโอ ส่วนราชการระดับอำเภอแม่ลาน พุทธศาสนิกชนบ้านนางโอ และหมู่บ้านใกล้เคียง

โดยการตรวจประเมินดังกล่าว ได้รับความเมตตาจากพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” (หนใต้) เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ร่วมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ หนใต้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดปัตตานี

ณ วัดบุพพนิมิต บ้านนางโอ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,427