จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2564

        

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ (วันมาฆบูชา)

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี โดยพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาวัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ (วันมาฆบูชา)

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โดยมีระเบียบวาระประชุมที่สำคัญ ว่าด้วย

๑. การพิจารณาคัดเลือก และจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) แก่วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด และศูนย์กลางระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

๒. การขอความร่วมมือวัดทุกวัด ในจังหวัดปัตตานี โปรดแจ้งพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ในเขตพื้นที่ดูแล ในการร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจ

ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด ๑๙ ของจังหวัดปัตตานี

เบื้องต้น ๔ ประการ ดังนี้

- การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจในวัด หรืออยู่ร่วมกับคนหมู่มาก

- การปฏิบัติศาสนกิจ แบบเว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร

- การจัดเตรียมจุดคัดกรองเบื้องต้น บริเวณทางเข้าวัด หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

- การจัดเตรียมจุดอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกฮอล ตามความเหมาะสมของพื้นที่

โดยมติที่ประชุม ได้พิจารณาคัดเลืิอกการจัดกิจกรรม (วันมาฆบูชา) แก่วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด จำนวน ๒ แห่ง

และวัดศูนย์กลางระดับอำเภอ จำนวน ๑๖ แห่ง 

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณีการพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม ที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จะหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นภาพรวมให้วัดทุกวัดสามารถจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ได้ตามความเหมาะสม 

ล่าสุด วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

ในสาระสำคัญ ข้อ ๔ การจัดกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฏหมาย หรือ กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอคำแนะนำเรื่องมาตรการป้องกันโรค ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง พิเศษ 12 ทับ 2564.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,720