จังหวัดปัตตานี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ บ้านควน หมู่ที่ ๒ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) ระดับประเทศ นำโดยพระเทพศาสนภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ บ้านควน หมู่ที่ 2 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถวายการต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดปัตตานี ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพการเกษตร เป็นดินแดนสามวัฒนธรรม ที่มีความผสมกลมกลืนกัน คือ วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทยเชื้อสายจีน และพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา โดยกำหนดให้ส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และตัวแทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านควนได้รายงานการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านศีล 5” ที่ได้ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคี สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

จากนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลาง ออกเยี่ยมชมกิจกรรม “บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”ปลูกผักปลอดสารพิษ โรงสีข้าวหมู่บ้าน โรงผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ชมฝายชะลอน้ำ กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำชุมชน ตามลำดับ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,152