วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

    

วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

     - วัดตานีนรสโมสร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิดสามัญ  กล่าวคือ วัดใดเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระราชวงศ์ หรือเป็นทรงอุปถัมภ์

โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

     - วัดตานีนรสโมสรมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คือ ในรัชการที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระพาสเหลมมาลายู ครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ (ร.ศ.๑๐๗)

ครั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองปัตตานี มีงานฉลองวัดและรับเสด็จ ที่วัดตานีนรโมสร หรือชื่อเดิมวัดบางน้ำจืด งานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ราษฎรมารวมกันถึงกว่าสามพันคน

ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามและข้าราชการชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า

ทรงพระราชทานศิลาจารึก เรื่องการสร้างศาลา และพระราชทานซื่อวัดใหม่ว่า วัดตานีนรสโมสร

     - วัดตานีนรสโมสร เป็นสถานที่ถือนำพระพิพัฒน์สัตยา และประกอบน้ำอภิเษก โดยรวมเอา ๓ จังหวัด คือ ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ซึ่งสมัยปกครองเป็นมณฑล เรียกว่ามณฑลปัตตานี มีสมุหเทศาภิบาล เป็นผู้สำเร็จราชการ

เวลาประกอบพระราชพิธี มีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น ก็จะถือเอาน้ำในสระแก้วรวมกันกับน้ำอีก ๔ แห่ง เรียกว่า ปัญจมหานที แล้วนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพระราชพิธีประจำปี

     - เป็นสถานที่ดำเนินพิธีเสกน้ำอภิเษก  เมื่อสมัยพุทธศักราช ๒๔๕๓ สมัยรัชการที่ ๖ ในต้อนนั้นเรียกว่าการพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ในมณฑลปัตตานี และในสมัยรัฐการที่ ๙ น้ำทรงมูรธาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ จังหวัดปัตตานี ใช้น้ำจากสระวังพลายบัว น้ำบ่อทอง น้ำบ่อไชย น้ำบ่อฤษี และน้ำสระแก้ว ทำพิธีเสกน้ำ ณ วัดตานีนรสโมสร เช่นเดียวกัน


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประวัติ วัดตานีนสโมสร และเจ้าอาวาส.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,813