โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอบรมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ภายใต้หลักสูตรทักษะการสื่อสาร..เพื่อสร้างงานสันติ

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑ พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ให้ความเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอบรมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ภายใต้หลักสูตรทักษะการสื่อสาร..เพื่อสร้างงานสันติ ดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มีนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี บริหารการดำเนินโครงการฯ

โดยได้เชิญคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ในโครงการ และได้เครือข่ายชาวพุทธในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐๐ น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี