ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น "การบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ สู่ระบบราชการ ๔.๐"

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น "การบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ สู่ระบบราชการ ๔.๐"