พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สนองมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16/2561 มติที่ 363/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ภายในพิธีฯ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมด้วย พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส(ธ) ฯลฯ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวศิน โกมนวิทย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม หัวหน้าส่วนนราชการสังกัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 600 คน ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สนองมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16/2561 มติที่ 363/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ภายในพิธีฯ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมด้วย พระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระราชศิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส(ธ) ฯลฯ และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวศิน โกมนวิทย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม หัวหน้าส่วนนราชการสังกัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 600 คน ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี