การประชุมพิจารณาสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมพิจารณาสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกลุ่มของผู้นำศาสนา โดยมีคณะกรรมการสรรหาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชน กลุ่มบุคคลและองค์กรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๙ รูป/คน มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกบุคคลที่มี่ผลการปฏิบัติงานดีเด่นที่ชัดเจน คือ ประธานคริตจักรความหวังปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี