Get Adobe Flash player

สนง.พศจ.ปัตตานี

หน้าหลัก

โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี

   

เชิญร่วมสมทบทุน

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี ร่วมสร้างมหาบุญที่มีความยั่งยืนอยู่เคียงคู่กับพระพุทธศาสนาในจังหวัดปัตตานี ด้วยการบริจาคทรัพย์สมทบทุนจัดซื้อที่ดินตารางวาละ 1,000 บาท สามารถแจ้งความจำนงได้ที่

 1. พระราชวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี/เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โทร.081-9902328
 2. พระสุทธิสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอเมือง-หนองจิก/เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร(ตุยง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โทร.086-2842295
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ติดต่อ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี"
  • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 609-238473-3
  • ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี 267-4-06585-5{jcomments on}

พื้นที่ตั้งโครงการ

บ้านมะพร้าวตันเดียว ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งในอดีตเป็นที่ทำมาหากินของชุมชนไทยพุทธขนาดใหญ่กว่า 150 หลังคาเรือน ปัจจุบันได้อพยพไป้อยู่ที่อื่นเกือบหมด เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติและภัยจากผู้ก่อความไม่สงบหลายครั้ง โดยมีพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดมุจลินทวาปีวิหาร อยู่แล้ว 73 ไร่ และจะต้องจัดซื้อหรือรับบริจาคเพิ่มเติมในพื้นที่ติดต่อกันอีกจำนวน 100-130 ไร่ เพื่อให้ได้จำนวนพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายประมาณ 200 ไร่ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวมีเส้นคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 (ปัตตานี-ยะลาสายใหม่) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยสะดวก

แผ่นที่พุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา
 2. เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม...

ความสำคัญ

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติไทยมาแต่โบราณ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสืบกันมา และหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นแก่นแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเป็นวิถีแห่งชีวิต ตลอดจนทัศนะหรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยพุทธ มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีจึงกำหนดให้จัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดปัตตานี ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...