รัชกาลที่ 10

สนง.พศจ.ปัตตานี

แบนเนอร์เว็บลิงค์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่ดังนี้

 
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวอัยย์ทิกานัน วัฒนวาที นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้