Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานพระธรรมทูต และแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานพระธรรมทูต และแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๓ ต.ค. ๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ให้ความเมตตาเป็นประธานในการประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานพระธรรมทูต และแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นเลขานุการในที่ประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวข้องกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนิตยภัต , เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด และเงินอุดหนุนบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ , เจ้าคณะตำบล , พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกประเภท และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมกว่า  ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร  ๑๐๑ ปี พระอาจารย์ทิม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี