Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอบรมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชน

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอบรมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชน

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๑ พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ให้ความเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอบรมคุณธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ภายใต้หลักสูตรทักษะการสื่อสาร..เพื่อสร้างงานสันติ

ดำเนินกิจกรรมโดยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มีนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี บริหารการดำเนินโครงการฯ โดยได้เชิญคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ในโครงการ และได้นิมนต์พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี