Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวอัยย์ทิกานัน วัฒนวาที นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

นางสาวอนุสรา สุวรรณสะอาด นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาดังนี้
 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานสารบรรณ
 4. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 5. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ /พนักงานศาสนการ
 6. งานเลขานุการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด
 7. งานประชุมต่าง ๆ
 8. งานควบคุมดูแลพนักงาน
 9. งานนโยบายและแผนงาน/งบประมาณ
 10. รายงานงบประมาณต่างๆ
 11. การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์ ดังนี้

 1. การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาทุกประเภท
 2. การคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหาร แต่งตั้งครู  เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
 3. การจัดตั้งสำนักเรียน  โรงเรียน
 4. การพัฒนาครู  อาจารย์  เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 5. จัดตั้งกลุ่ม และแต่งตั้งประธานกลุ่ม  เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงเรียน
 6. กลุ่มงานพิธี
 7. งานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
 8. การจัดตั้งดำเนินการทางวิชาการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
 9. การขอจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด  และอื่น ๆ
 10. งานรับเรื่องราวร้องเรียนระหว่างประชาชน วัด หรือการประสานงานเรื่องพระประพฤติผิดพระวินัยของพระภิกษุ
 11. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี  และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 12. การนิเทศติดตามผลและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
 13. งานวิชาการพระพุทธศาสนา (พุทธศาสตร์บัณฑิต)
 14. การสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับครู/นักเรียน
 15. งานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด
 16. การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 17. การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา
 18. งานพระธรรมทูต  พระนักเผยแผ่  พระวิปัสสนาจารย์  พระนักเทศน์  พระจริยนิเทศ
 19. งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
 20. งานส่งเสริมประสานงานการพัฒนาพระสังฆาธิการระดับต่างๆ
 21. งานโครงการ
 22. งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

นายสรายุทธิ์ ชูชนะ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ ดังนี้

 1. งานจัดสร้าง ตั้งวัด ย้าย รวม ยุบ เลิกวัด งานทะเบียน งานส่งเสริมฐานะวัด
 2. การพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง พัฒนาตัวอย่างดีเด่น แหล่งท่องเที่ยว
 3. งานสำรวจรังวัด ออกโฉนดและจัดทำทะเบียนที่ดินวัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานออกแบบและก่อสร้างศาสนสมบัติ
 5. การวางแผนการจัดประโยชน์วัดร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย
 6. การดูแลรักษาที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
 7. การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวันร้าง วัดมีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำสัญญาเช่าอาคาร การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง รวมทั้งการกันเขตที่ดินวัดเพื่อจัดประโยชน์
 8. การขอรังวัดแสดงกรรมสิทธิ์ การสอบเขต การขอแบ่งเขต ระวางชี้แนวเขตในที่ดินศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์
 9. การขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
 10. การขอและการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
 11. การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด
 12. การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 13. สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรม  เพื่อให้วัดเป็นที่รวมจิตใจของประชาชน
 14. การพัฒนาวัดให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน วัดละ ๑ ตำบล (ตำบลคณะสงฆ์)
 15. งานส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณบูรณะและพัฒนาวัดในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น วัดประสบอุทกภัย ฯลฯ
 16. ประเมินผลการดำเนินงานของวัด
 17. การเก็บรักษาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
 18. ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา
 19. การขอยกเว้นภาษีอากรวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาวัด
 20. การจัดทำนิตยภัตพระสังฆาธิการ  พระสมณศักดิ์  พระเปรียญ  รวมทั้งการประสานเสนอขอแต่งตั้ง เลื่อนสมณศักดิ์
 21. กลุ่มงานพิธี
 22. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางวัชรี ตันตระกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา  รับผิดชอบงานในกลุ่มอำนวยการและประสานงาน และช่วยเหลืองานบางเรื่องในกลุ่มพุทธศึกษาและการคณะสงฆ์ ดังนี้

 1. ระเบียบการเงิน
 2. ใบจัดสรรเงินประจำงวด
 3. ของบประมาณประจำปี /เพิ่มเติม /โอนเปลี่ยนแปลง /เงินกัน
 4. ลายมือชื่อผู้ขอเบิกจากคลัง /ธนาคาร
 5. รายงานงบเดือน/บัญชีส่วนราชการ
 6. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
 7. ทะเบียนทรัพย์สิน/รายงานตรวจสอบพัสดุ
 8. หนังสือแจ้งการโอน
 9. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 10. ขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้า/โทรศัพท์
 11. เบิกจ่ายเงินเดือน/กบข.
 12. เบิกจ่ายเงินโครงการ
 13. เงินทดรองราชการเบิกจากคลัง
 14. สัญญาเงินยืมทดรองราชการ/ใบยืมราชการ
 15. แจ้งการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ
 16. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 17. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 18. ขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
 19. ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
 20. จัดทำเอกสารการบัญชีตามระบบ GFMIS
 21. รายงานผลการดำเนินงาน
 22. ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 23. ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค