Get Adobe Flash player

สนง.พศจ.ปัตตานี

ลิขิตสัตบุรุษ

พระราชปรารภ"พระเจ้าตากสิน"

ขอบคุณ

ก่อนนี้

ก่อนเป็นพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์  เราเป็นมนุษย์มาก่อนใช่ไหม

  • มนุษย์อ่านคัมภีร์พระเวท
  • มนุษย์อ่านพระไตรปิฎก
  • มนุษย์อ่านพระคัมภีร์ไบเบิล

อ่านเพิ่มเติม...